เยี่ยมบ้านคุณแม่หลังคลอด เพื่อติดตามผู้ป่วยหลังออกจากโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ

ได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านคุณแม่หลังคลอด เพื่อติดตามผู้ป่วยหลังออกจากโรงพยาบาลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยได้ประเมินสภาพผู้ป่วยที่บ้าน ประเมินความต้องการด้านต่างๆ ของผู้ป่วย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติภารกิจประจำวันได้ตามปกติ