ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายโครงการพัฒนาระบบสร้างสุขภาพในชุมชนรพ.สต.บ้านห้วยปราบ ด้านการป้องกันโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ จัดจ้างเหมาทำป้ายโครงการพัฒนาระบบสร้างสุขภาพในชุมชน รพ.สต.บ้านห้วยปราบ ด้านการป้องกันโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดจ้างเหมาทำป้ายโครงการพัฒนาระบบสร้างสุขภาพในชุมชน รพ.สต.บ้านห้วยปราบ ด้านการป้องกันโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ต้นน้ำวัสดุภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยนายต้นน้ำ สำราญ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 5,600.- บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวง

ประกาศ  ณ  วันที่  3  พฤษภาคม  2567