ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ร้านมณีรัตน์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดย นางนงนุช พุทธเจริญ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 17,850.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวง

ประกาศ  ณ  วันที่  21  พฤษภาคม  2567