ตรวจพัฒนาการเด็ก เพื่อติดตามพัฒนาการเด็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ ได้ดำเนินการตรวจพัฒนาการเด็ก เพื่อติดตามพัฒนาการเด็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยได้ประเมินพัฒนาการทางด้านการเคลื่อนไหว ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ด้านการเข้าใจภาษา และด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม เพื่อเฝ้าระวังการเจริญเติบโตและส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย โดยผู้ปกครองสามารถพาลูกหลานในช่วงอายุ 9 เดือน 1ปีครึ่ง 2ปีครึ่ง 3ปีครึ่ง 5ปี เข้ามาตรวจคัดกรองพัฒนาการได้ฟรี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ ทุกวันพฤหัสบดี 08.30-16.00 น.