ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ

ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เรื่องแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการาสอบคัดเลือกในครั้งนี้