ร่วมกับอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก

มื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ ร่วมกับอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก เข็มที่ 2 แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 34 คน เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและได้รับวัคซีนตามระยะเวลาที่กำหนด จากนั้นได้ดำเนินการแจกยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 49 คน เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนมีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กลดลง และมีความฉลาดทางสติปัญญาไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ณ โรงเรียนบ้านห้วยปราบ