ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำการยกระดับมาตรฐานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

มื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำการยกระดับมาตรฐานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ได้แก่ โรงเรียนอารีย์พัฒน์ศึกษาเนอร์เซอรี่ และโรงเรียนอารีย์พัฒน์เนอร์เซอรี่ เพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่อง และสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ การศึกษา และสวัสดิการสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน