ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ร้านมณีรัตน์(ขายปลีก,ให้บริการ)โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 33,060.00 บาท (สามหมื่นสามพันหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ  ณ  วันที่  9  มิถุนายน  2566

admin

09/06/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ร้านมณีรัตน์(ขายปลีก,ให้บริการ)โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 28,230.00 บาท (สองหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ  ณ  วันที่  9  มิถุนายน  2566

admin

09/06/2023

จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์แอดอีดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๑ รายการ (๕๒๑๖๑๕๐๕ 0๑-0๑) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัคเซส เมดิคอล (ขายส่ง,ขายปลีกให้บริการ) โดยนายรุ่งโรจน์ โลหะส่องแสง โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,00๐.๐ㆍ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑0 พฤษภาคม ๒๕๖๖ (นางวิภาวี ชินลาภา) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านห้วยปราบ ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

admin

12/05/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้อง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้อง ทันตกรรมแบบ ก.๔๕ Type A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ จัดจ้างติดตั้งปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมแบบ ก.a๕ Type A โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้น จัดจ้างติดตั้งปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมแบบ ก.๔๕ Type A จำนวน ๑ งาน (๗๒๑๒๑๑๐๓ 0๑ 0) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท อีซีเอส เอ็นเนอร์ โซลูชั่น (ขายปลีกให้บริการ) โดย นางสาวดาวเรื่อง สรรพสาร โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็น เงินทั้งสิ้น ๘๔.๙๕๔.๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแสะภาษีอื่นๆ ค่า ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ […]

admin

09/05/2023

จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าต่างๆ L๒T จำนวน ๑ เครื่อง (๒๑๑๐๑๗๐๑-๐๑- เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคได้แก่ บริษัท ดูโฮม จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๖๘.๐๐ บาท (ถ้าพันก้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่า จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖

admin

27/04/2023

ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕’๖๖ นั้น จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter) จำนวน ๑ เครื่อง(๔๙๑๓๑๘๑๒-0๑-0๒ ) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ปธานิน แอร์เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๒๐๐.00 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อย บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

admin

26/04/2023

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง( ๔๓๒๑๑๕๐๗-๐๑– ) ผู้เสนอราคาที่ ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลวกแดงคอมพิวเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา ต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 6๒,0๐๐.00 บาท (สอหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่า จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

admin

26/04/2023

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แบบตั้งโต๊ะ สำหรับงานประมวลผล (๔๓.๒๑.๑๕.๐๗ -๐๐๐๐0๒)และ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน (๔๓.๒๑.๑๕.๐๗ – ๐๐๐๐๐๓) จำนวน ๒ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลวกแดงคอมพิวเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙,๐๐๐.0๐ บาท (เก้าหมื่นเถ้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

admin

04/04/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถสามล้อโยกมาตรฐานสำหรับคนพิการ(๔๒.๒๑.๑๕.oo) Push up box (๔0.๒๑.๒.๐.๐๐) ที่นอนลมแบบลอนใหญ่ (๕๖.๑๐.๑๕.๕๑) ที่ นอนลมแบบรังผึ้ง (๕0.๑๒.๑๕.๐๖) ที่นั่ง สำหรับถ่ายและอาบน้ำได้ (๔๒.๒๑.๑๖.๑๓) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัคเซส เมดิ คอล (ขายปลีก,ให้บริการ)โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖,๗0๐.0. บาท สี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

admin

31/03/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเวบไซต์

จ้างเหมาทำเวบไซต์ ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ นั้น ได้มีโครงการ จ้างเหมาทำเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้นลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น จ้างเหมาบริการออกแบบเว็บไซต์ในระบบเวิร์ลไวด์เว็บ(๘๑.๑๑.๒๑.๐๓ ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับ การคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอโอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต โดยเสนอราคา เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๒0,๔๓๗.00 บาท (สองหมื่นสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

admin

27/03/2023