ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ มีความประสงค์รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจึงขอประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ จำนวน 1 ตำแหน่ง

admin

18/03/2024