จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แบบตั้งโต๊ะ สำหรับงานประมวลผล

(๔๓.๒๑.๑๕.๐๗ -๐๐๐๐0๒)และ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน (๔๓.๒๑.๑๕.๐๗ –

๐๐๐๐๐๓) จำนวน ๒ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลวกแดงคอมพิวเตอร์

(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙,๐๐๐.0๐ บาท (เก้าหมื่นเถ้าพันบาทถ้วน)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖