จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ

จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าต่างๆ L๒T จำนวน ๑ เครื่อง (๒๑๑๐๑๗๐๑-๐๑-

เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคได้แก่ บริษัท ดูโฮม จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา

เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๖๘.๐๐ บาท (ถ้าพันก้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่า

จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖