จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ

จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์แอดอีดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน

๑ รายการ (๕๒๑๖๑๕๐๕ 0๑-0๑) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัคเซส เมดิคอล

(ขายส่ง,ขายปลีกให้บริการ) โดยนายรุ่งโรจน์ โลหะส่องแสง โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,00๐.๐ㆍ

บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑0 พฤษภาคม ๒๕๖๖

(นางวิภาวี ชินลาภา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านห้วยปราบ ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง