ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเวบไซต์

จ้างเหมาทำเวบไซต์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ นั้น

ได้มีโครงการ จ้างเหมาทำเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้นลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

จ้างเหมาบริการออกแบบเว็บไซต์ในระบบเวิร์ลไวด์เว็บ(๘๑.๑๑.๒๑.๐๓ ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับ

การคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอโอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต โดยเสนอราคา เป็นเงิน

ทั้งสิ้น ๒0,๔๓๗.00 บาท (สองหมื่นสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด

ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖