ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕’๖๖ นั้น

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter)

จำนวน ๑ เครื่อง(๔๙๑๓๑๘๑๒-0๑-0๒ ) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ปธานิน แอร์เซอร์วิส

จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๒๐๐.00 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อย

บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖