ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้อง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้อง

ทันตกรรมแบบ ก.๔๕ Type A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ

จัดจ้างติดตั้งปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมแบบ ก.a๕ Type A โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง นั้น

จัดจ้างติดตั้งปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมแบบ ก.๔๕

Type A จำนวน ๑ งาน (๗๒๑๒๑๑๐๓ 0๑ 0) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่

บริษัท อีซีเอส เอ็นเนอร์ โซลูชั่น (ขายปลีกให้บริการ) โดย นางสาวดาวเรื่อง สรรพสาร โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็น

เงินทั้งสิ้น ๘๔.๙๕๔.๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแสะภาษีอื่นๆ ค่า

ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

(นางวิภาวี ชินลาภา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านห้วยปราบ ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง