ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ร้านมณีรัตน์(ขายปลีก,ให้บริการ)โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 28,230.00 บาท (สองหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ  ณ  วันที่  9  มิถุนายน  2566