ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน จำนวน ๑ เครื่อง   (๔๗๑๓๑๘๑๒-๐๑-๐๑)  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัทปธานิน แอร์เซอร์วิส (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๗๗๙.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๖