ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ (44103103-01-0) เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ร้านมณีรัตน์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยนางนงนุช พุทธเจริญ  โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 13,900.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาท-ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวง

ประกาศ  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2566