ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ฝากั้น/ฉากกั้น (Partitions) จำนวน 1 รายการ (44103103-01-0) เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ร้านกมลภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดย นายพิชัย  แสงภู่  โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 13,190.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ-บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวง

ประกาศ  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2566