ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ จัดจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา จำนวน 1 งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ นายธนิศร สุขวงค์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 45,000.- บาท  (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวง

ประกาศ  ณ  วันที่  11  สิงหาคม  2566