ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ

จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถสามล้อโยกมาตรฐานสำหรับคนพิการ(๔๒.๒๑.๑๕.oo) Push up

box (๔0.๒๑.๒.๐.๐๐) ที่นอนลมแบบลอนใหญ่ (๕๖.๑๐.๑๕.๕๑) ที่ นอนลมแบบรังผึ้ง (๕0.๑๒.๑๕.๐๖) ที่นั่ง

สำหรับถ่ายและอาบน้ำได้ (๔๒.๒๑.๑๖.๑๓) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัคเซส เมดิ

คอล (ขายปลีก,ให้บริการ)โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖,๗0๐.0. บาท สี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง