ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ร้านมณีรัตน์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยนางนงนุช  พุทธเจริญ โดยเสนอราคาต่ำสุด   เป็นเงินทั้งสิ้น 18,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวง

ประกาศ  ณ  วันที่  21  สิงหาคม  2566