ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องอ่านบัตร Smart Card โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ จัดซื้อเครื่องอ่านบัตร Smart Card โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อเครื่องอ่านบัตร Smart Card จำนวน ๕ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลวกแดงคอมพิวเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดย นายรักชาติ เทศสวัสดิ์ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐.- บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวง