ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูก ประจำปี 2567 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ จัดจ้างเหมาทำป้ายโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูก ประจำปี 2567 จำนวน  2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดจ้างเหมาทำป้ายโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูก ประจำปี 2567 จำนวน 2 รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอฟ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยนายเชิดชัย ลายเขียน โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 10,080.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวง

ประกาศ  ณ  วันที่  9 เมษายน  2567