ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสจำกัดปลวกแดงคอมพิวเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยนายรักชาติ เทศสวัสดิ์ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 8,560.- บาท (แปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2567