ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ จัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ปธานิน แอร์เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 11,342.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวง

ประกาศ  ณ  วันที่  18  สิงหาคม  2566