ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ จัดจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท นวะแอร์ แอนด์ อิเลคทริค จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 3,852.00 บาท (สามพันแปดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวง ประกาศ  ณ  วันที่  22  กุมภาพันธ์  2567