ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำใบรับรองการมาตรวจรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ จัดจ้างเหมาทำใบรับรองการมาตรวจรักษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จัดจ้างเหมาทำใบรับรองการมาตรวจรักษา (82121500-01-01)  จำนวน 1 งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ โรงพิมพ์ นิธิชัย พริ้นติ้ง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 5,040.- บาท (ห้าพันสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวง

ประกาศ  ณ  วันที่  23  กุมภาพันธ์  2567