ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 3 รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัคเซส เมดิคอล (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยนายรุ่งโรจน์ โลหะส่องแสง โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 93,200.- บาท (เก้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ  ณ  วันที่  4  มีนาคม  2567