ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่าย และอินเตอร์เน็ท ห้องสำนักงานชั้น 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ จัดจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่าย และอินเตอร์เน็ท ห้องสำนักงานชั้น 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง              

จ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่าย และอินเตอร์เน็ท ห้องสำนักงานชั้น 2 จำนวน 1 งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่นจำกัด ปลวกแดงคอมพิวเตอร์ โดย นายรักชาติ เทศสวัสดิ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 9,000.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวง

ประกาศ  ณ  วันที่  19  มีนาคม  2567