ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ร้านกมลภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยนายพิชัย แสงภู่ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 84,100.00 บาท (แปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2566