ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท นวะแอร์ แอนด์ อิเลคทริค จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดย นายภาสุรินทร์ รอดสาด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 78,966.- บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ  ณ  วันที่  2  เมษายน 2567