ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ร้านกมลภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดย นายพิชัย แสงภู่ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 61,400.- บาท      (หกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง