ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายของรพ.สต.บ้านห้วยปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ จัดจ้างเหมาทำป้ายของรพ.สต.บ้านห้วยปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดจ้างเหมาทำป้ายของรพ.สต.บ้านห้วยปราบ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ โรงพิมพ์ นิธิชัย พริ้นติ้ง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 4,700.- บาท (สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวง

ประกาศ  ณ  วันที่  3  พฤษภาคม  2567