ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมระบบเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ จัดจ้างเหมาซ่อมแซมระบบเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเครือข่าย ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่นจำกัด ปลวกแดงคอมพิวเตอร์ โดย นายรักชาติ เทศสวัสดิ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,500.00 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวง ประกาศ  ณ  วันที่  27  พฤษภาคม  2567