ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัคเซส เมดิคอล (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยนายรุ่งโรจน์ โลหะส่องแสง โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 99,500.- บาท (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ในการนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ ใคร่ขอชี้แจงเพิ่มเติมการลงนามในใบสั่งซื้อ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การจัดซื้อครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ได้ต่อเมื่อกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง ๑ ได้จัดสรรงบประมาณ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ห้องตรวจรักษา รพ.สต.บ้านห้วยปราบ ม.๔ ต.มาบยางพร จ.ระยอง

2. กรณีที่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อในครั้งนี้ สามารถยกเลิกการจัดซื้อได้

ประกาศ  ณ  วันที่  31  พฤษภาคม  2567