ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเช่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ จัดจ้างเหมาเช่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเช่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท  ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 96,000.- บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวง

ประกาศ  ณ  วันที่  3  ตุลาคม  2566