ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุจัดทำลูกประคบ จำนวน 70 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ จัดซื้อวัสดุจัดทำลูกประคบ จำนวน 70 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อวัสดุจัดทำลูกประคบ จำนวน 70 ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ นันทนาโอสถ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดย นางสาวนันทนา กริชพิทักษ์เงิน โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 3,500.00 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ  ณ  วันที่  31  พฤษภาคม  2567