ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 9 รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่   ร้านมณีรัตน์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยนางนงนุช  พุทธเจริญ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 44,305.- บาท (สี่หมื่นสี่พันสามร้อยห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวง

ประกาศ  ณ  วันที่  15 พฤศจิกายน  2566