ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ จัดจ้างเหมาซ่อมแซมเพดาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมเพดาน จำนวน 1 งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท เอส โอ ที เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด โดย นายเสกสรรค์ สุภามูล (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 99,146.20 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวง

ประกาศ  ณ  วันที่  29  มกราคม  2567