ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ

ประชาชนมีสุขภาวะ เจ้าหน้าที่มีความสุข มีอาชีวเวชศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพ มีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง

พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่ดูแลรักษาในตำบลห้วยปราบแยกประเภท

โรงเรียน

ประถมศึกษา 4 แห่ง, มัธยมศึกษา 1 แห่ง

วัด

1 แห่ง

โรงงาน

192 แห่ง

กิจการทั่วไป

115 แห่ง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายโครงการพัฒนาระบบสร้างสุขภาพในชุมชนรพ.สต.บ้านห้วยปราบ ด้านการป้องกันโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง