About Us

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ

ประชาชนมีสุขภาวะ เจ้าหน้าที่มีความสุข มีอาชีวเวชศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพ มีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบสุขภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย
2. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุข
3. พัฒนาระบบอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ
4. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อสุขภาพที่ดีของชุมชนวัฒนธรรมองค์กร

9,748+

ประชากรในความรับผิดชอบ

10

เจ้าหน้าที่ผู้มากประสบการณ์

ประชากรในความรับผิดชอบ

ปิรามิดประชากรพื้นที่รับผิดชอบ

ทีมงานของเรา

นางวิภาวี ชินลาภา 

รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยปราบ

นางสาวอภิริ์ขณา ดอนกุลทรัพย์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวพรรณกร พลหาญ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวกรรณฑิมา ยืนวงศ์

ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ

นางสาวเจนจีรา คุณวุฒิปรีชาชาญ

ผู้ช่วยนักวิชาการ

นางสาวนัฐติยาพร โวหารกล้า

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นายวัชรพล วัชรวรกิจสกุล

ผู้ช่วยนักวิชาการ

นายณัฐพล ลำเลา

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวชลธิชา โกวฤทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

นางสาวศรสวรรค์ วาสิงหน

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวสุทธิดา พันธ์จำปา

เจ้าพนักงานธุรการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง