จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายโครงการพัฒนาระบบสร้างสุขภาพในชุมชนรพ.สต.บ้านห้วยปราบ ด้านการป้องกันโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 2 3 4 5