Services

การให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ไม่จำกัดแค่เพียงการตรวจรักษาโรคเพียงเท่านั้น

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

เรามีบุคคลากรที่สามารถวินิจฉัยและรักษาโรคทั่วไปก่อนส่งโรงพยาบาล และให้คำปรึกษากับคนในชุมชน

กิจกรรมร่วมกับชุมชน

เราได้จัดกิจกรรมออกภาคสนามในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้กับคนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น การตรวจสุขภาพ ให้ความรู้และอื่นๆ

ฉีดวัคซีน

โควิด 19 ที่ผ่านมาเราได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับคนในพื้นที่ตำบลห้วยปราบ

อัตราป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รายใหม่

ที่มา: จากโปรแกรม JHSIC วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

ปัญหาโรค 10 อันดับ

โรค 10 อันดับที่ตรวจพบในพื้นที่ห้วยปราบ

อันดับโรคที่พบบ่อย
1โรคเบาหวาน
2โรคความดันโลหิตสูง
3โรคทางเดินหายใจ
4โรคอุจาระร่วง
5โรคไข้เลือดออก
6โรคจากการทำงาน
7อุบัติเหตุ
8วัณโรค
9ถูกสุนัขกัด
10โรคมะเร็ง