ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ มีความประสงค์รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ ตำแหน่ง พนักงานบริการทำความสะอาดภายในวันที่ 13-21 มิถุนายน 2567 (เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

admin

12/06/2024

ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ

ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเรื่องแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการาสอบคัดเลือกในครั้งนี้

admin

02/04/2024

ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำการยกระดับมาตรฐานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

มื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำการยกระดับมาตรฐานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ได้แก่ โรงเรียนอารีย์พัฒน์ศึกษาเนอร์เซอรี่ และโรงเรียนอารีย์พัฒน์เนอร์เซอรี่ เพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่อง และสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ การศึกษา และสวัสดิการสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน

admin

27/04/2023

ร่วมกับอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก

มื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ ร่วมกับอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก เข็มที่ 2 แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 34 คน เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและได้รับวัคซีนตามระยะเวลาที่กำหนด จากนั้นได้ดำเนินการแจกยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 49 คน เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนมีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กลดลง และมีความฉลาดทางสติปัญญาไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ณ โรงเรียนบ้านห้วยปราบ

admin

27/04/2023

เยี่ยมบ้านคุณแม่หลังคลอด เพื่อติดตามผู้ป่วยหลังออกจากโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ ได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านคุณแม่หลังคลอด เพื่อติดตามผู้ป่วยหลังออกจากโรงพยาบาลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยได้ประเมินสภาพผู้ป่วยที่บ้าน ประเมินความต้องการด้านต่างๆ ของผู้ป่วย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติภารกิจประจำวันได้ตามปกติ

admin

27/04/2023

ตรวจพัฒนาการเด็ก เพื่อติดตามพัฒนาการเด็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ ได้ดำเนินการตรวจพัฒนาการเด็ก เพื่อติดตามพัฒนาการเด็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยได้ประเมินพัฒนาการทางด้านการเคลื่อนไหว ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ด้านการเข้าใจภาษา และด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม เพื่อเฝ้าระวังการเจริญเติบโตและส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย โดยผู้ปกครองสามารถพาลูกหลานในช่วงอายุ 9 เดือน 1ปีครึ่ง 2ปีครึ่ง 3ปีครึ่ง 5ปี เข้ามาตรวจคัดกรองพัฒนาการได้ฟรี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ ทุกวันพฤหัสบดี 08.30-16.00 น.

admin

27/04/2023

ขอเชิญหญิงไทยอายุ 30-59 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

รพ.สต.บ้านห้วยปราบ ขอเชิญหญิงไทยอายุ30-59ปีทุกสิทธิ์การรักษา ที่ยังไม่เคยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ขอเชิญเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตามปฎิทินการตรวจมะเร็งของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ โดยเริ่มตรวจ เวลา 09.00น. – 12.00น. **สนใจอินบล็อกสอบถามได้ค่ะ

admin

30/03/2023