ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เรื่องแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ